25 Ağustos 2020 Salı

Yaratıcı düşünceyi uyaran teknikler

Öğrencilerin ilginç ve yaratıcı fikirlere ulaşmalarında karşılaştıkları zorluklarda yaratıcı düşüncelerinin uyarılması amacıyla farklı tekniklerden yararlanılabilir.
Aşağıda sıralanan teknikler, yaratıcı düşünceleri ortaya çıkarmak amacıyla 10’ar dakikalık kısa etkinlikler olarak uygulanabilir.
  
1. Bir kitaptan rasgele kelime bulma
Sınıfta bulunan herhangi bir ders kitabından faydalanılabilir. Kitabın herhangi bir sayfası açılarak rasgele bir kelime seçilir. Seçilen bu kelimeden beyin fırtınası ile somut bir nesneye ulaşılmaya çalışılır.
Seçilen kelime bir nesne ismi de olabilir. Ulaşılan nesne hakkında değişik fikirler üretilerek nesneye farklı özellikler kazandırılmaya çalışılır. Nesneye yönelik değişiklik düşünceleri ile öğrenciler bir buluşa da gidebilirler. Nesnenin özelliklerini değiştirme, geliştirme düşünceleri aynı zamanda nesneye yönelik bir inovasyon çalışması olarak da kullanılabilir.
Bu yolla öğrencilere olaylara ve nesnelere farklı bakış açıları kazandırılmaya çalışılır.

2. Rasgele bir resimden yola çıkma
Başlangıç noktası olarak herhangi bir kitap veya afişten bulunacak rasgele bir resimden yola çıkarak ilginç bir fikre ulaşılmaya çalışılır. Sınıfta bulunan herhangi bir kitaptan bulunan bir resim seçilir. Resim ile verilmeye çalışılan mesajların neler olabileceği ve resimden öğrencilerin ne anladığı hakkında bir beyin fırtınası yapılır.
Verilen mesajlardan ve bu resim hakkında öğrencilerin ortaya koyduğu düşüncelerden yola çıkarak somut bir nesneye ulaşılmaya çalışılır. Yapılan bu çalışmayla öğrencilerde somut bir nesneye geçiş için gerekli düşünme ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

3. Benzer durumlardan yola çıkma
Çözümünde zorluk çekilen herhangi bir problem, benzeri problemlerin çözüm süreçleri örnek alınarak çözülür. Öğrencilere elde ettikleri tecrübeleri farklı alanlarda kullanabilmelerine yönelik beceri kazandırılmaya çalışılır.

4. Konu hakkındaki gerçekleri ve bilgileri sıralama
Herhangi bir nesne ele alınır. Seçilen nesne hakkında var olan bilgiler sıralanır. Daha sonra bu bilgilerden yola çıkılarak nesneye daha farklı özellikler kazandırılması amacıyla bir beyin fırtınası yapılır. Bu şekilde öğrencilerin var olan nesneler hakkındaki bilgilerini, farklı amaçlarla kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

5. Tersi durumu düşünme
Çözüm bekleyen bir sorun ele alınır. Daha sonra bu sorunun çözümü üzerinde sınıf içerisinde bir beyin fırtınası yapılır. Beyin fırtınası ile bir çözüme ulaşılamazsa seçilen sorunun tersi durum, çıkış noktası olarak ele alınarak beyin fırtınasına devam edilir.
Bu şekilde öğrencilerin karşılaşılan bir problemin çözümünde farklı düşünceler oluşturabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Örneğin; susuzluk problemi bir beyin fırtınasında çözüme ulaştırılamamışsa bu kez fazla suyun, bir problem olduğundan yola çıkılarak bir beyin fırtınası düzenlenir.

6. İki farklı sözcükten yola çıkma
İki farklı sözcükten yola çıkılarak yeni veya yaratıcı bir fikre ulaşılır. Bu amaçla rasgele iki sözcük bulunur ve bu sözcükler arasında ortak bir ilişki kurulmaya çalışılır. Ortak ilişkilerin neler olabileceği hakkında bir beyin fırtınası yapılır, üretilen fikirlerden yola çıkarak farklı özelliklere sahip daha önce var olmayan ya da var olan bir nesneye farklı özellikler kazandırılmaya çalışılır. Örneğin; uçak ve halı sözcüklerinden uçan halı vb.

7. Çözümden soruna gitme (tersine mühendislik)
Çözümden soruna gitme yönteminde önce var olan bir çözüm ele alınır. Daha sonra bu çözümün hangi sorunların da çözümü olabileceği düşünülür. Bu şekilde bir çözümün birden fazla soruna çözüm getirebileceği düşüncesi öğrencilerde oluşturularak farklı teknoloji alanlarındaki gelişmelerin bütün teknoloji alanlarında değerlendirilmesi sağlanır. Bu şekilde öğrencilerde disiplinler arasında ilişki kurabilme ve bunları kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.

8. Farklı bir duruma girme
Öğrencilerin çekingenlikten veya sosyal sınırlamalardan uzaklaşarak yeni düşünceler geliştirmeleri amaçlanır. Bu teknikte öğrenciler ele aldıkları bir soruna çözüm önerileri oluşturmak amacıyla, bulundukları mevcut sosyal konum dışında bir kimliğe bürünerek çözüm önerileri geliştirirler. Sorunun ait olduğu çevre veya meslek dışında farklı bir çevrede veya meslekte olma durumlarını hayal ederek soruna çözüm önerileri geliştirirler. Bu şekilde öğrencilerde bir soruna çözüm bulmada farklı bakış açıları getirme becerilerinin geliştirilmesi sağlanır.


16 Nisan 2019 Salı

Sürekli kendini yenilenmede izlenecek yollar


1. Kendini tanımada ilgili kaynaklardan yararlanma
2. Yaşam boyu öğrenmede görsel, işitsel kaynaklardan yararlanma
3. Başarıya ulaşmada disiplinli çalışmayı alışkanlık haline getirme
4. Mantık yürütmede doğru düşünceyi kavrayacağı kaynakları seçme
5. Problem çözmede felsefi bilgilerden yararlanma
6. Estetik duyarlığın gelişmesinde doğayı araştırma
7. Vicdan ve dürüstlük kavramlarını doğru yorumlama
8. İlgi alanlarına göre mesleki bilgi ve deneyim kazanma
9. Dersin ve toplumun amaçları arasında bütünlük sağlayarak doğru davranışlar geliştirme
10.  Görgü kurallarına uygun alışkanlıklar kazanma
11.  İyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik kavramlarını doğru yorumlama
12.  Konuları; olayları araştırarak sonuca ulaşma
13.  Toplumun adet ve geleneklerini kavrayarak geleceği yorumlama
14.  Karşılaşılan problemin çözülmesinde tecrübe, otorite ve kendi çözüm gücünü kullanma
15.  Zihin gelişimlerine uygun ortamları tespit etme
16.  Olayları ve tavırları sürekli sınayarak değerlendirme
17.  Karakterle kişiler arasında bir denge kurma
18.  Yaratıcı yetenekleri sürekli olarak geliştirme
19.  Problem çözmede, problemi belirledikten sonra, çözüme ulaştıracak ipuçlarını tespit etme
20.  Problemi tanımlama, tahlil etme çözme becerisine ulaşma
21.  Yetenekler doğrultusunda araştırma yaparak kendini gerçekleştirme
22.  Olayları olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek sonuca ulaşma
23.  Sürekli bilgi edinerek düşünüm güçlerini geliştirme
24.  Güven duygusunu kazanacağı çevrelerde bulunma
25.  Muhakeme ederek problem çözme yeteneklerini geliştirme
26.  Konuları bir bütün olarak değerlendirerek uygulamaya dönüştürme
27.  Tabiatı tanıyarak hayal dünyasını zenginleştirme
28.  Fikirlerini tartışacağı ortamlarda bulunarak kendisini geliştirme
29.  Duyguların geliştirilmesine uygun yaşantı ortamlarını seçme
30.  Kıyafetinde renk ve uyum konusunda birikime sahip olma
31.  Bulunduğu ortamı güzelleştirme konusunda dekor bilgisine sahip olma
32.  Çocukların fikirlerine değer vererek onlarla iletişim kurma
33.  Sanat eserlerini inceleyip değerlendirerek yorumlama
34.  Tiyatro oyunlarını izleyerek onlardan sonuçlar çıkarma
35.  Türk ve dünya büyüklerinin özelliklerini tanıtıcı yazılardan yararlanma
36.  Farklı kitaplar okuyarak hayal güçlerini geliştirme
37.  Tasarruflu olma alışkanlığı kazanma
38.  Sanatın bir veya birkaç dalında uygulama yaparak kendini tanıma
39.  Kendi işini kendisi yapabilecek nitelikte deneyler kazanma
40.  Sorumluluk duygusunu geliştirerek yerine ve zamanına göre davranışlarını kontrol etme
41.  Eleştirilerde analiz ve sentez yaparak doğruyu bulma
42.  İlgi alanları doğrultusunda çalışmalar yapma
43.  Bene, zihin, ahlak, duygu ve ruh bütünlüğünü kavrama
44.  Ulusunu severek ulusal kalkınmaya katkıda bulunma
45.  Görgü kurallarına uygun davranışlar geliştirme
46.  Doğru ve yanlış davranışlar arasında karşılaştırmalar yaparak daha iyisini seçme

14 Haziran 2017 Çarşamba

Mükemmellik için tasarım (Design for excellence – DFX)


Günümüzün rekabetçi ve değişken endüstriyel ortamında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünler sürekli bir değişim içerisindedir. Ürünlerin sürekli yenilendiği ortamda tasarım ve yenilik konularına ilginin gittikçe artması da kaçınılmazdır. Ürün geliştirme sürecinin önemli bir alt süreci olarak kabul edilen tasarım, ürün yenileme sürecinin temel bir fonksiyonudur ve iş performansının ve rekabet edilebilirliğin gelişmesi için uygulanır. Ürün tasarımlarının etkinliğini artırmak amacıyla ürün tasarımına destek teknikler kullanılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, başarılı bir ürün tasarım sürecine destek sağlayan mükemmellik için tasarım alt sistemlerinin işletmelerde etkin uygulanmasını sağlayan anahtar başarı faktörleri belirlemektir.
1. Gir
Globalleşen ekonomi, şirketleri daha rekabetçi ve daha çevik şirketler olmaya zorlamaktadır. Globalleşmenin sonucunda ortaya çıkan müşteri isteklerinin farklılaşması, ürünlerin hayat çevrimlerinin kısalması gibi olgular şirketlerin yeni ürün geliştirme konseptini tamamıyla değiştirmiştir. Artık günümüzde yeni ürün geliştirme, maliyet ve zamanın içinde bulunduğu zor bir denklem haline dönüşştür. Nitekim endüstriyel ürün geliştirme, is prosedürlerinin, değişen talepler doğrultusunda, sürekli iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ürünlerin sürekli yenilendiği ortamda tasarım ve yenilik konularına ilginin gittikçe artması da kaçınılmazdır. Ürün geliştirme sürecinin önemli bir alt süreci olarak kabul edilen tasarım, ürün yenileme sürecinin temel bir fonksiyonudur ve iş performansının ve rekabet edilebilirliğin gelişmesi için uygulanır.
Tasarımın amacı sosyal, organizasyonel ve mühendislik yaklaşımını etkin bir şekilde gerçekleştirerek ürün ve hizmeti iyileştirmek veya yeniden oluşturmaktır. Amerikan Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğuna göre ise endüstriyel tasarım, kullanıcı ve üreticinin karşılıklı yararını gözeterek; ürünlerin işlev, fayda ve görünümünü optimize edecek şekilde yeni ürün fikirleri yaratmaya ve geliştirmeye yönelik profesyonel bir etkinliktir. Tasarım kavramının bu kadar önemli olması ürün tasarım yönetimi kavramını da beraberinde getirmektedir. Buna paralel, genelde ürün geliştirme sürecine, özelde ise ürün tasarımına destek teknik ve yaklaşımların işletmelerde önemleri ve uygulamaları giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, başarılı bir ürün tasarım sürecine destek sağlayan mükemmellik için tasarım alt sistemlerinin işletmelerde etkin uygulanmasını sağlayan anahtar başarı faktörlerini belirlemektir.
2. Başarılı BİR Ürün Tasarım Sürecinin Gerekleri

14 Haziran 2016 Salı

Çalışanlar Nasıl Mutlu Olur?


      Şirket yöneticilerinin sandığının aksine çalışanlar sürekli mızmızlanan, hiçbir şeyden memnun olmayan sorun makinaları değiller. Aksine, basit birkaç hamle ile çalışanlarınızın motivasyonunu ve şirketlerine bağlılığını arttırmanız elinizde. Bu yazımızda çalışanların beklentilerini genel olarak karşılayabilmeniz için birkaç önemli noktayı göstermeye çalışacağız. 

Onlara Değer Verdiğinizi Hissettirin
      İnsanlar fark edilmek, kendilerine değer verildiğini görmek isterler. Güne “merhaba” ile başlamak, güler yüzlü davranmak bile onların bu isteğini tatmin eder. Ayrıca, savundukları fikirleri, yorumlarını, çözüm önerilerini sonuna kadar dinleyin, bunlarla ilgili onları eleştirmeyin. Görüşlerini kabul etmeniz, çözüm önerilerini uygulamanız şart değil, daha mantıklı çözümleri tercih edebilirsiniz, ancak, görüşlerine değer verildiğini onlara hissettirin.

15 Eylül 2015 Salı

Meslek Seçim Rehberi


Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri de mesleğini seçmesidir. Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru bir seçme işlemi yapılabilmesi, ya da başka bir deyişle, sağlıklı karar verebilmesi için, her şeyden önce, neler istediğini ve bunları elde edebilmek için ne gibi olanaklara sahip olduğunu bilmesi gerekir. Bu işlemden sonra, daha iyisi bununla beraber yapacağı işlem, çeşitli seçenekleri inceleyip, her birinin isteklerine ve koşullarına ne derece uygun olduğunu değerlendirmektir.

Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olup olmadığını yoklayan, çarşıdaki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinmelerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek olarak gösterilebilir Bu işlemleri dikkatli ve özenli şekilde yapmayan kimselerin hayal kırıklığı ile karşılaşmaları kaçınılmazdır.

Bazı gençlerin, meslek seçimi gibi önemli bir kararı oluştururken yukarıda belirtilen gelişim görevini gerektiği ölçüde yerine getiremedikleri ve bu yüzden mutsuz oldukları gözlenmektedir. Meslek seçimi kararının sağlıklı bir biçimde oluşturulmasını güçleştiren bazı etmenler vardır. 
 
Bunların bir bölümünü gençlerin çalışma dünyası ve insan nitelikleri hakkında edinmiş oldukları bir takım inançlar ve genellemeler oluşturmaktadır. Aşağıda, yükseköğrenim görmek isteyen gençlerin dile getirdiği bazı yargılar tartışılmıştır:

Ülkemizde insanlar istedikleri mesleklere giremiyorlar: Bu yargı hatalı bir genellemedir. Bir kısım gencin yoksulluk nedeni ile istediği mesleğe giremediği doğrudur. Ne var ki istenilen mesleğe girememenin sadece maddi yetersizlikten ileri gelmediği, varlıklı oldukları halde yanlış alanlara yönelen gençlerin de var olduğu gözlenmektedir. Bu kişilerin hatası, girmek istedikleri mesleklerin niteliklerine uygun olup olmadığını sorgulamamalarından kaynaklanmaktadır. Bu gençler az sayıda seçkin öğrenci alan ve başarılı olmak için üstün akademik yetenek yanında sürekli ve düzenli çalışma alışkanlığı da gerektiren eğitim programlarına özenmekte, giremeyince hayal kırıklığına uğramaktadır.

2 Nisan 2015 Perşembe

CAD/CAM/CAE Yazılım Seçiminde Kriterler

CAD/CAM/CAE Yazılım Seçiminde Kriterler

        CAD/CAM/CAE Yazılımlarının seçimi firmalar açısından ol­dukça önem kazanmaya başlamıştır. Ülkemizin gelişen en­düstriyel tabanı ve firmalar arası rekabet bu konudaki yatı­rımların artmasına neden olmaktadır. Firmaların gereksinimlerine en uygun yazılımı seçmeleri, giderek gelişen yazılımların incelenmesin­deki güçlükler, devam etmekte olan gündelik işler nedeniyle konuya gereken zamanı ayırmaktaki güçlük, ayrılan fonların getirdiği kısıtlar gibi nedenlerle zorlaşmaktadır.
       
CAD/CAM/CAE Yazılımlarının Yararları
      Azalan Personel Giderleri: Verimlilik artışları oldukça zor ölçüle­bilir olmakla beraber, teknik resim çizme işlerinin elden uygulamaya aktarılmasıyla kazanılan verimlilik artışı 2 ila 8-10 misli olarak göste­rilmektedir. Bu tür geleneksel uygulamalarda yıllardan beri vurgulanan özellikle değişikliklerin elle çalışmaya oranla hızla yapılmasıdır.
     Firmaların tasarım sürecinde kökten bir değişim yaparak 3 boyutlu tasarıma geçmeleri ile sağlanan verimlilik artışlarının ise daha fazla olacağı inancındayız. Bu durumda teknik resimler otomatik olarak üretilen bir ‘yan ürün’ haline gelmektedir. Dünyada artık bazı firma­larda, mühendislik bilgisinin imalata ve diğer komşu sistemlere (satın alma, kalite ve hatta sağlayıcılar) aktarılmasında yalnızca 3 boyutlu modellerin kullanılmasından bahsedilmeye başlanmıştır. Şüphesiz 3 boyutlu model yaratım hızı, kolay anlaşılabilmesi ve art süreçlerle (analiz, simülasyon, imalat, ölçüm) bütünleşebilme kolaylığı nedeniyle artık bir lüks olmaktan çıkmış hatta bir ‘emtia’ haline dönüşmeye baş­lamıştır. Değerlendirilen yazılımların sadece katı/yüzey modelleme mekanizmalarının yanı sıra, aynı uygulamanın sınırları içinde kalarak yani bütünleştirme ve ara yüz sorunlarını kısa devre ederek diğer art süreçlere hizmet edebilme yeteneği de önem kazanmaktadır. 

23 Kasım 2014 Pazar

Parlak Fikirler Üretmenin 10 Yolu


Aşağıda, fikir üretmek için kullanabileceğiniz ve çalışmalarınızda size faydalı olabilecek 10 yöntem sıralanıyor.

- Sorunu tanımlayın.

İş sorunlarını çözecek fikirler üretmek için, hepimizin bir başlangıç noktasına ihtiyacımız var. JFK Havaalanı’na gitmeden, New York’tan Frankfurt’a uçamazsınız. Nerede olduğunuzu tam olarak bilmiyorsanız, mevcut konumunuzu belirlemek amacıyla bir harita edinmelisiniz. Daha sonra, JFK Havaalanı’na doğru yavaş yavaş yol alabilirsiniz.
İlerlemeye çalışmadan önce, nerede bulunduğunuzdan emin olmanız şarttır. Başka bir deyişle, sizi New York’a götürecek haritayı çok iyi incelemeniz gerekir.

- Beyin fırtınası yapın.

Bu dahiyane yöntemi, büyük ihtimalle daha önce duymuşsunuzdur. En basit anlatımla, bir grup insan toplanır ve ana hatlarıyla belirlenen hedeflerle ilgili olarak yazabildiği kadar çok şey yazar. Stratejik planlama ya da benzeri bir şey için endişelenmeyin. Yalnızca fikir üretmeye odaklanın. Gruba zaman sınırı getirin. Ayrıca, zamanı ve yeri iyi seçin ki toplam performansa gerçekten katkıları olsun.
Herkesin tam formunda olduğundan ve “büyük düşün” mesajını aldığından emin olun. Sağlıklı bir beyin fırtınası toplantısının ardından tonlarca fikre sahip olabilirsiniz.
- Tamamen istediğiniz şeye odaklanın.

Fikirlerinizin iş çözümleriniz açısından üretken olmasını istiyorsanız, dış etkenlere duyarsız kalmanız gerekir. Hiçbir şeyi hoş görmeyin! Sizi oyalayacak konulardan, günlük asabiyetlerden ve yaşamınızdaki tahmin edilebilir dramlardan sonsuza dek kurtulun!
Yalnızca sorunu çözmeyin; iş programınızı yeniden tasarlayın ki tahmin edilebilir tatsızlıklar, bir daha sizi rahatsız edemesin!

- Çözmeye çalıştığınız şeye gerçekten ilgi duyun.

3 Temmuz 2014 Perşembe

İdeal Mühendis Nedir? Kimdir?


 İdeal Mühendis... Prof. Dr. Mustafa AKKURT’dan

Haziran ayının sonunda Mühendislik Fakülteleri yeni mezunlarını verdiler. Gözleri parıldayan, mezun olma sevincini yaşayan, bini aşan pırıl pırıl genç insanlarımız üretimde yerlerini almalarını bekliyorlar. Acaba onlar iş yerleri hakkında ne düşünüyorlar, iş yöneticileri onlar hakkında ne düşünüyorlar. Hiç kuşkusuz mühendisler teknolojileri uygulayan, geliştiren ve bu hususta araştırma yapan insanlardır. Bu bakımdan üretimi direkt etkilerler ve Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunurlar. Bu nedenle genç mühendislerin adına bu konuyu ele almakta yarar görüyorum.

Türkiye'de herhangi bir iş yeri yöneticisine genç mühendisler hakkında düşünceleri sorulursa, tam olarak yanıt verememekle beraber, teknik kabiliyet listenin başında gelir. Ancak bu teknik kabiliyet tam olarak açıklanamaz. Buna göre işe alınır alınmaz birçok yöneticiler, mühendislerden çözülmemiş birçok teknik problemlerin hemen çözülmesini, işlerin iyi gitmediği birçok bölümlerde hemen iyileştirilmesini; çalışmayan bir tezgâhın hemen çalıştırılmasını beklerler. Beklerler ama özellikle genç mühendislere yardımcı olacak hiçbir girişimde bulunmazlar.

16 Haziran 2014 Pazartesi

Hızlı Prototipleme Teknolojileri 1


Hızlı Prototip Teknolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre En Uygun Sistemin Belirlenmesi

Bölüm 1. Hızlı Prototipleme Teknolojileri 

Teknolojideki ilerleme ve günümüz rekabet şartlarının artmasına paralel olarak, her geçen gün daha karmaşık parça, makina ve sistemlerin daha hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde imalatına gereksinme duyulmakta, buda çok farklı ve yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Yeni imalat teknolojilerinde varılan son noktalardan biri olan Hızlı Prototip Teknolojisi (HPT), son 10 yıldan günümüze Dünya'da ve Türkiye’de hızla gelişme göstermiş, özellikle ürün geliştirme, prototip ve kalıp imalatı konularında önemli ilerlemelere sebep olmuştur.

Hızlı prototip teknolojileri 3 boyutlu tasarım programı ile hazırlanmış modellerden fiziksel prototipler üretmeyi sağlar. HPT sistemleri bir ürününün geliştirilmesinde yada imalatı öncesinde çok farklı amaçlar için gerekli prototip ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilmektedir. Farklı HPT sistemleri, kullanıcı açısından bakıldığında, farklı çalışma prensipleri, uygulama alanları ve malzeme kullanımları, üretiminde zaman, fiyat, fonksiyonellik, doğruluk, geometri ve büyüklük yönleriyle kullanıcıya değişik alternatifler sunar.