16 Haziran 2014 Pazartesi

Hızlı Prototipleme Teknolojileri 1


Hızlı Prototip Teknolojisi ve Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre En Uygun Sistemin Belirlenmesi

Bölüm 1. Hızlı Prototipleme Teknolojileri 

Teknolojideki ilerleme ve günümüz rekabet şartlarının artmasına paralel olarak, her geçen gün daha karmaşık parça, makina ve sistemlerin daha hızlı, kolay ve ucuz bir şekilde imalatına gereksinme duyulmakta, buda çok farklı ve yeni imalat teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Yeni imalat teknolojilerinde varılan son noktalardan biri olan Hızlı Prototip Teknolojisi (HPT), son 10 yıldan günümüze Dünya'da ve Türkiye’de hızla gelişme göstermiş, özellikle ürün geliştirme, prototip ve kalıp imalatı konularında önemli ilerlemelere sebep olmuştur.

Hızlı prototip teknolojileri 3 boyutlu tasarım programı ile hazırlanmış modellerden fiziksel prototipler üretmeyi sağlar. HPT sistemleri bir ürününün geliştirilmesinde yada imalatı öncesinde çok farklı amaçlar için gerekli prototip ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilmektedir. Farklı HPT sistemleri, kullanıcı açısından bakıldığında, farklı çalışma prensipleri, uygulama alanları ve malzeme kullanımları, üretiminde zaman, fiyat, fonksiyonellik, doğruluk, geometri ve büyüklük yönleriyle kullanıcıya değişik alternatifler sunar.

Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan mevcut Hızlı Prototip Teknolojilerinin çalışma prensipleri, kullanım alanları ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre en uygun sistemin seçiminde göz önünde bulundurulması gereken parametreler incelenmiştir.

1. Giriş

İnsanlar, tarih boyunca, doğadan ve kurulu mükemmel düzenden örnek alarak önemli keşiflerde ve teknik ilerlemelerde bulunmuşlardır. Hızlı prototip teknolojileri de doğadaki mükemmel imalat örneklerinden esinlenilerek geliştirilmiştir. Binlerce yıldır kullanılıp geliştirilen talaşlı imalat, kalıba dökme, şekillendirme vb. klasik imalat teknolojilerine kıyasla doğadaki imalat, insanların kullandığı bu yöntemlerden çok farklı olarak atom ve molekül seviyesindeki kontrollü birleşmelerle olur.

Hızlı prototip teknolojileri 1986'da ABD'nde ticari olduğu ilk yıllarda sadece hızlı model ve prototip imalatı amacıyla geliştirilip kullanıldığından, bu teknolojiler, kapsamı ve anlamı bakımından çok uygun olan "Autofabrication" veya "Automated Fabrication" yerine çoğunlukla "Rapid Prototyping" (Hızlı Prototipleme) adıyla anılmıştır. HP teknolojileri için daha birçok farklı isimlendirme ve kısaltmalar kullanılabilir; bunlardan bazıları, "Solid Freeform Fabrication, SFF", (Katı, Serbest Şekilli İnşa), "Free Form Fabrication, FFF", "Layered Manufacturing" (Katmanlı İmalat), "3D Printing" (3 Boyutlu Yazıcı), Direct CAD Manufacturing (Doğrudan Bilgisayar Destekli Tasarım Üretimi), Desktop Manufacturing (Masaüstü Üretim), Instant Manufacturing (Anında Üretim) şeklindedir.

HP teknolojisinde, üretilmesi düşünülen kapalı hacimlere sahip modeller önce 3 boyutlu bir tasarım programı yardımı ile bilgisayarda modellenir. Tasarıma sıfırdan başlanabileceği gibi hâlihazırda var olan bir model veya cismin 3 boyutlu tarayıcılar ile taranmasıyla elde edilen veri de kullanılabilir.

Tasarlanan 3 boyutlu model geometrisi STereoLithography ".stl " anlamına gelen ve her türlü 3D geometriyi birbirine bağlı üçgen şeklindeki düz yüzeylerle ifade eden STL formatında tanımlanarak HP cihazlarına aktarılır. Bu formatta dosyalar prototip sisteminde inşa edilecekleri gibi tabaka yada dilimlere (slice or layer) ayrılır. Bu dilimler için makinaların yapması gereken hareketler ilgili yazılımlar ile kodlara dönüştürülür. Sonraki aşama inşa aşamasıdır. Parça imali bittikten sonra son işlemlerin uygulandığı aşamalar başlar. Bazı sistemlerde sadece fiziksel anlamda temizleme işlemi uygulanması yeterlidir, ancak bazı sistemler kimyasal banyolara ihtiyaç duyarlar. Ayrıca model üzerinde ek işlemler yapılarak yüzey kalitesi, rengi gibi özelliklerine müdahaleler yapılabilir. Şekil1. genel hızlı prototipleme safhalarını göstermektedir.
Şekil1. Hızlı prototip safhaları 

Seksenli yılların ortasına kadar, genel katı parçaların prototiplenmesi masraflı ve çok fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan bir işlemdi. Geleneksek nümerik kontrollü işleme merkezleriyle birlikte, peşi sıra işlenen her iş parçası için, farklı ve özel bağlama aparatlarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Hızlı prototipleme sistemlerinin kullanılmasıyla, prototipleme işlemi oldukça kolaylaştı ve üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım verisinden direkt olarak üç boyutlu karmaşık parçalar üretmek daha ekonomik ve hızlı hale geldi.

Hızlı prototipleme teknolojisi, diğer geleneksel imalat yöntemleriyle üretilmesi çok zor yada imkansız geometriye sahip parçaların daha kısa sürede ve minimum sapma ile üretilmesini sağladı.

Hızlı prototipleme teknolojisi kullanılarak, prototip üretim maliyeti ve zamanı % 30 – 95 azalır, bu azalmada parça tasarımının ilk aşamasında iken test ve analiz zamanını kısaltarak ürün geliştirme sürecinin azalmasını sağlar. Aynı zamanda tasarımın ilk aşamasında olası tasarım hatalarının fark edilip ileride oluşabilecek daha maliyetli tasarım değişikliklerinin önüne geçilmiş olunur.

Hızlı prototipleme teknolojileri birçok farklı kriterle kıyaslanabilir, ama bunlar arasında üzerinde en fazla durulması gereken faktörler hız ve maliyettir. Ayrıca, kullanıcı bitmiş iş parçasının özelliklerini de mesela; hassasiyet ve yüzey kalitesi, ne tür malzemeler kullanıldığı, ne tür geometriler elde edilebildiği, ne kadar büyük/küçük parça boyutu üretilebildiği göz önünde bulundurur. Genel bir ifade ile işlenecek parçanın parça boyutu ne kadar büyük, işleme zamanı ne kadar az ve sistem çevreye ve çalışanlara ne kadar zararsız ise, o sistemin imalat sektöründe ayakta kalma ve rekabet şartlarına uyum sağlayabilmesi o kadar kolaydır.

Modellere ve prototiplerin değişik formlarına ürün geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulur. Çünkü farklı ürün geliştirme aşamalarının tanımlanabilmesi için değişik şekillerdeki prototipler gerekir.

Ürün geliştirme çevriminin analizi, geliştirme sürecinin tüm aşamalarında prototiplere ihtiyaç duyulduğunu gösterir.

Ön tasarım aşamasında, tasarım modelleri ve geometrik prototipler kullanılır. Bunlar genelde tek parça olarak üretilirler, tasarım modelleri için yaklaşık bir boyutsal doğruluk istenir. Bu tip modeller yüksek görselliğe sahiptir.

Fonksiyonel ihtiyaçlar ikinci derecede önemlidir. Bunlar tipik model malzemelerinden yapılırlar. Modeller tasarım ve satış analiz çalışmalarında kullanışlıdır. Üretilecek eş parçaların birbirlerine fiziksel olarak uygunluğunun görülmesi, geometrik prototiplerle mümkün olmaktadır. Parçaların geometrik prototipleri montaj edilerek birbirlerine uygunlukları gözlenir. Uygun olmayan eş parçalar için geriye dönülüp, bilgisayar destekli tasarım modelinde gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar prototipleri üretilir. Geometrik prototipler, görsel olmalıdır. Fonksiyonellik ikinci derecede önemlidir ölçü ve şekil bakımından doğruluk, biçim ve konum toleransları kadar iyi olmalıdır. Bu tür prototipler, sonradan seri üretimde kullanılan malzeme dışında başka bir malzemede üretilme zorunluluğu yoktur. Genelde model malzemesi kullanılır Bu prototip türünden üretim planlama alanında kullanılır. Tipik uygulama alanları; ürün geliştirme, imalat için ürünlerin uygunluk kontrolleri ve montaj işlemleri.

Fonksiyonel test aşamasında fonksiyonel prototipler, işlem ve çalışma prensibin kontrolü ve optimizasyon için kullanılır. Bunlar, planlama sistemleri için üretim planlama alanında, üretim zincirinde, montaj işlem ve ekipmanlarında kullanılırlar. Dış görünüş ve boyutsal toleranslar ikinci derecede önemlidir. Bu tür prototiplerde, mekanik dayanım, elastikilik, sertlik, parçanın kimyasal ve ısıl dengesi fonksiyonel test için gereklidir.

Bir ürünün tasarımı aşamasında ya da varolan bir ürüne yeni bir alt parçanın uyarlanması sırasında bilgisayarda yapılmış model her zaman yeterli olmayabilir.

Ürüne ait ergonomik denemeler ya da fonksiyonel testlerin yapılması gerektiği durumlarda, her zaman en iyi yöntem ürünün birebir numunesine sahip olmaktır. Bilgisayar destekli tasarım ve üretim sürecinin bir parçası olan Hızlı Prototipleme Sistemleri, bilgisayarda oluşturulan 3 boyutlu model bilgisine yüzde yüz sadık kalarak oluşturdukları fiziksel prototiplerle ürüne ait problemlerin henüz tasarım aşamasında iken fark edilmesine olanak sağlar.

Hızlı Prototiplemenin Faydaları

Bir Hızlı Prototipleme sistemlerinin faydaları 4 grupta incelenebilir:

1. Hızlı Prototipleme sistemlerini kullanan fabrika ve şirketlerin elde ettikleri faydaların sayısı oldukça fazladır. Bu faydalardan birincisi; objelerin çok kısa süre içinde elde edilmesi ve denenmesidir. Son 25 yılda piyasaya sürülen ürünlerin hemen hemen hepsinde şekilsel karmaşıklıklar artmıştır. Fakat buna karşın bu projelerin tamamlama süreleri artmamıştır. 1970' lerde dört hafta süren bir projenin tamamlanması, 1980' lerde 16 haftaya çıkmış, fakat CAD/CAM ve CNC teknolojilerinin gelişmesiyle proje tamamlama süreleri sekiz haftaya indirgenmiştir. Hızlı Prototipleme sistemlerin gelişmesiyle de bu süre üç haftaya düşmüştür.

2. Ürün tasarımcıları parça karmaşıklığını çok kısa sürede ve az bir maliyetle arttırabilmekte, değiştirebilmekte ve müşterinin talebine göre, optimum parça dizaynını elde etmek amacıyla, belirli kısıtlar getirmektedirler. Sonuç olarak, parça sayısını azaltarak, birkaç prototip üzerinde hatalar, eksiklikler görülebilmekte ve düzeltilebilmektedir.

Hızlı Prototipleme teknolojileri dizayn aşamasında da birçok fayda sağlamaktadır örneğin, talaşlı işleme esnasında zorluk gösteren çok küçük açı veya delikler, Hızlı Prototipleme yöntemleri ile çok rahatlıkla imal edilebilmekte, malzeme açısından, dayanım/ağırlık oranlan işleme maliyetine bağlı kalmaksızın tayin edilmektedir. Bunların ötesinde teknoloji zaman açısından da büyük tasarruf sağlamaktadır.

3. En temel fayda maliyet yönündendir. İmalat mühendisleri, imal edilecek parçanın dizaynını ve imalatını minimize edebilmekte, imalat için işçiliği, kontrol ve montaj için de, maliyeti azaltabilmektedirler.

4. Dolaylı faydalar satıcıya ve müşteriye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Satıcıya sağlanan fayda; ürünün pazara çıkma süresinin kısaltılması, dolayısıyla risklerin azaltılması yönündedir. Birkaç yıla yönelik müşteri talebi, ihtiyacı veya piyasa dinamiğinin değişkenliği ile ilgili planlar yapmaya gerek yoktur. Çünkü önceden de belirtildiği gibi Hızlı Prototipleme sistemleri ürün üzerindeki değişikliğe çabuk adapte olan bir sistemdir. Ayrıca, ürünler müşteri talebini çok iyi karşılamakta ve yeni ürünler çok ekonomik olarak test edilip pazara sürülebilmektedir. Müşteri açısından ise, müşteri kendi arzu ve talebini karşılayan ürünü çok rahatlıkla uygun fiyata alabilmektedir, çünkü çok geniş bir seçme alternatifi sunulmaktadır sağlar.

Hızlı Prototipleme ile üretilen parçalar nerelerde kullanılırlar?

Ürünün görsel kontrolü yapılır ve olası form hatalarını gözlemlenebilir.

Birden fazla komponent içeren ürünlerin birbirlerine geçme detayları ve parçaların uyumu kontrol edilebilir.

Mekanizmaların çalışabilirliği test edilebilir.

Çok parçalı bir montaj parçası tek seferde üretilip çalıştırılabilir.

Prototip modelleri kalıp yapımında master model olarak kullanılabilir.

Prototip modelleri hassas döküm işlemi için kullanılabilir.

2. Hızlı Prototip Teknolojileri

2.1. Stereolithografi (SLA)

İlk ticari olmuş Stereolithography teknolojisi fotopolimer esaslı sıvı malzeme dolu bir tanktaki malzemenin lazer kullanılarak katı hale getirilmesi esasına dayanır. Nokta şeklindeki lazer ışını bilgisayar kontrolü ile yansıtılarak tank içerisindeki sıvı malzemenin üst yüzeyinde geçtiği yerleri katılaştırır. Tabakalardaki lazer işlemi tamamlandıkça tank içindeki hareketli tabla aşağı doğru iner. Malzemenin yapışkan özelliği sayesinde tabakalar birbirlerine yapışırlar, işlem tüm parça tamamlanıncaya kadar sürer. Parça içindeki ve alt kısmındaki boş kısımlar sistem yazılımı ile tespit edilir ve buralarda destek yapılar hazırlanır. İşlem sonrası bu destek parçalar son iş parçası üzerinden ayrılır.

SLA parça detayları ve yüzey düzgünlüğü açısından oldukça başarılıdır. Reçine bazlı ve bazı termoplastik malzemeler kullanılabilir. İnşa sonrası parçalar temizlik ve fırınlanma işlemlerine tabii tutulur.
Figure2. SLA Sistem Elemanları
SLA cihaz ve teknolojileri

· 3D Systems Inc., (ABD) STL, Stereolithography
· OptoForm LLC, (ABD) DCM
· Quadrax Laser Tech. Inc. (ABD), STL
· AAROFLEX, Inc., (ABD), STL
· EOS GmbH, (Almanya), STL
· F&S GmbH, (Almanya)
· SONY / D-MEC Ltd. (Japonya) SCS
· CMET, (Japonya), SOUP
· Teijin Seiki, (Japonya), SOLIFORM
· Meiko, (Japonya)
· Denken Engineering, (Japonya), SLP
· Denken Engineering, (Japonya), Solidjet
· Autostrade Co. Ltd., (Japonya)
· Unirapid, (Japonya)
· microTEC GmbH, (Almanya), RMPD (Micro STL)
· Osaka Üniv. (Japonya), Micro STL
· Materialise (Belçika) STL, Stereolithography

2.2. Seçici Lazer Sinterleme (SLS)

Toz haline getirilmiş termoplastik malzeme bir lazer ışını ile eritilerek üç boyutlu parçalar oluşturulur. Toz halindeki termoplastik malzeme, bir silindir yardımıyla inşa alanına yayılır. Sonra, parça kesitine uygun numune toz yüzeyinde lazerle çizilir. Lazer ısısı, toz parçacıklarının eriyerek birbirlerine yapışıp kütle oluşturmasına neden olur.

İnşa boyunca tabla aşağıya doğru iner ve parça tozlardan temizlenir. Parçaların kullanılabilir hale gelmesi için, parçanın belli sıcaklık değerlerinde bekletilmesi gerekir. Sistem destek yapılara gerek duymadığı için avantajlıdır. Yüzey özellikleri iyi değildir. Naylon, cam katkılı naylon, ve polystyrene malzemeler kullanılabilir.
Figure3. SLS sistem elemanları

Enerji kaynağı olarak lazer kullanıldığında bu teknik genellikle SLS (Selective Laser Sintering, seçmeli lazer sinterlemesi) ismiyle anılır.

SLS cihaz ve teknolojileri

· DTM Corp. (ABD), SLS
· 3D Systems Inc. (ABD), SLS
· EOS GmbH, (Almanya), EOSINT
· MTT Tech. Group, (Almanya), SLM
· SLS (Fransa),
· Arcam AB (İsveç), EBM
· Speed Part AB - Sintermask Technologies AB (İsveç), SMS
· Concept Laser GmbH (Almanya), LaserCUSING
· TRUMPF (Almanya), LF - Laserforming

2.3. Tabakalı Cisim Yığma (LOM)

Bu teknoloji tabakaları kesme ve bunları yapıştırma prensibine dayanır. Parçalar kâğıt veya selülozik esaslı tabakaların lazer yardımı ile kesilerek birbirlerine yapıştırılması sonucu elde edilir. Kâğıt besleme bobininden gelen kâğıt ısı silindiri vasıtasıyla bir aşağıdaki kata yapıştırılır, ardından tabaka lazer ile kesilir.

LOM sistemleri, daha doğru ve düşük maliyetli iş parçalarını, klasik metotlara göre daha kısa sürelerde inşa edebilmektedir. LOM, doğrudan üretilecek parçanın CAD modelinden başka hiçbir yan elemana ihtiyaç duymadan prototipi üretebilme yeteneğine sahiptir. Kullanılabilen malzeme çeşitleri sınırlı, yüzey kalitesi düşüktür. Parça maliyeti ucuzdur.
Figure4. LOM sistem elemanları
LOM cihaz ve teknolojileri

· Helisys Inc./ Cubic Technologies Inc. (ABD), LOM, Laminated Object Manufacturing
· Kira Corp. (Japonya), PLT (Paper Lamination Process),
· KINERGY, (Singapur),
· Solidimension (İsrail)
· Solidica (ABD), UC (Ultrasonic Consolidation)
· CAM-LEM Inc., (ABD)
· Ennex, (ABD), Offset Fabbing
· Schroff Development Corp., (ABD), JP System 5
· Boxford Ltd., (İngiltere), RapidPRO
· Gilmore Engineers Pty Ltd., (Avustralya), TruSurf
· Sparx AB, (İsveç), HotPlot
· CIRTES (Fransa), Stratoconception
· Custom Motion Inc. (ABD) customLAM

2.4. Eritilmiş Malzeme Yığma (FDM)

Lif halinde termoplastik malzemeler eritilerek oluşturulan tabakanın aniden soğutulup bir önceki tabakaya ile yapıştırılması esasına dayanan bir sistemdir. Bu teknolojide bir ruloya sarılı plastik filament ısıtılmış FDM kafasına doğru beslenir. Yatay düzlemde hareketli olan kafa dikey eksende hareketli tablaya malzemeyi eriterek serer.

Eriyik halde çıkan malzeme hemen katılaşır ve ana parçaya yapışır. ABS, döküm mumu, elastomer, polikarbonat, malzemelerden parça elde etmek mümkündür. Kimyasallarla eriyebilen destek parçaları inşa edilebilir. Ofis ortamında ve sessiz çalışabilir. Yüzey kalitesi çok iyi değildir, ancak mekanik işlemler ile iyileştirilebilir.

Figure5. FDM sistem şeması
FDM Teknolojisinin Üstünlükleri

• Modellerin kısa zamanda ve hızlıca yapılabilmesi,

• Doğruluğun sağlanabilmesi, 3D dosyalardan modellerin tekrar elde edilebilmesi,

• Bir ofis ortamında çalışılabilmesi, güvenli olması, zehirli olmayan maddelerin kullanılması, özel parçalara ve ek tesisatlara ihtiyaç duymaması,

• Son ısıtmanın (Post curing) gerekli olmaması,

• İşlenebilir mum, hassas döküm mumu ve naylon benzeri plastik malzemelerden seçim yapabilme olanağı,

• Düşük işletme maliyeti,

• 3D Modeler Sistemi diğer BDT sistemleri arasındaki veri alışverişini desteklediğinden veriler IGES, NC veya STL formatında girilebilir.

• FDM hızlı, tek adımlı işlem, otomatik model yapma imkanı tanıyan bir HPÜ sistemidir. 3D Modeler Sistemi, prototip imalat zamanını düşürerek tasarım için gereken toplam süreyi azaltır.

• İşlenebilir mum, mavi ve gri renklerdedir. Enjeksiyon kalıplama işleri için kullanılır. Hassas döküm mumu, kırmızı ve akua renklerdedir. Direk hassas döküm için model üretiminde kullanılır. Naylon benzeri plastikler beyaz renkte olup boyutsal uygunluk ve fonksiyonel test modellerinde kullanılır.

FDM cihaz ve teknolojileri

· Stratasys Inc. (ABD), FDM (Fused Deposition Modeling)
· Envisiontec GmbH, Bioplotter

2.5. Maskeleyerek Katılaştırma (SGC)

Yüzeye ince bir tabaka fotopolimer püskürtülür, Bu işleme paralel olarak cihazın başka bir kısmında cam bir plaka üzerine maske oluşturulur. Işığı bloke etmek amacıyla siyah fotokopi toneri kullanılır. Her kesit için ayrı bir maske hazırlanır ve kullanılan toner bir sonraki maskede tekrar kullanılır. Maske, fotopolimer tabakası üzerine getirilerek yukarıdan güçlü bir ampül ile UV (morötesi) ışık verilir. Bu esnada maskelenmemiş bütün alanlar kür olur. Işık yeterince şiddetli olduğundan, inşa sonrası ikinci bir kür işlemine gerek kalmaz. Sıvı halde kalan fotopolimer, elektrikli süpürge gibi bir vakum kafası ile emilir. Vakum ile temizlenen boşluklara destek malzemesi olarak erimiş mum püskürtülür. Bir sonraki işlem için yüzeyin düzeltilmesi amacıyla tüm yüzey bir freze çakısı ile traşlanır. Bu teknoloji, çok sayıda parçaların aynı anda inşa edilmesinde avantajlıdır.
Figure6. SGC sistem şeması
SGC cihaz ve teknolojileri

· Cubital (İsrail), SGC (Solid Ground Curing)
· CMET (Japonya), LightExpress
· Light Sculpting Inc., (ABD)
· Envisiontec GmbH, (Almanya) Perfactory
· EPFL, (İsviçre), Micro STL

2.6. Boyutlu Yazıcı Teknolojisi (3D Printing)

3 boyutlu yazıcı prosesinde inşa hammaddesi olarak plastik, metal, seramik veya herhangi başka bir toz kullanılabilir. Çok ağızlı bir memeden yapıştırıcı püskürtülerek tozlar birbirine bağlanır. Bir merdane ile yeni bir katman toz yayılır. İnşa bittikten sonra, parçayı çevreleyen ve aynı zamanda destek malzemesi görevi görmüş olan tozlar temizlenir. Kullanılan malzeme ve uygulamaya göre, infiltrasyon ve sinterleme gibi değişik ek işlemler de yapılabilir.

İmal edilen parçalara erimiş mum ve üretan tabanlı yapıştırıcılar emdirilerek mukavemeti arttırılabilir. Mum emdirilmiş parçalar hassas döküm modeli olarak, esnek üretan emdirilen parçalar ise lastik parça prototipi olarak kullanılabilir.
Figure7. 3 Boyutlu yazıcı sistem şeması
Toz halindeki hammaddenin seçilen kısımlarına bir yapıştırıcı (harç) malzemesi püskürtülerek birbirine bağlanması.

3 boyutlu yazıcı cihaz ve teknolojileri

· Z Corp. (ABD), 3D Printing
· Extrude Hone (ABD), ProMetal 3DP
· Soligen Inc. (ABD), DSPC
· Specific Surface Corp. (ABD), 3DP, Seramik Filtre İmalatı.
· Therics Inc. (ABD), 3DP, İlaç kapsülü imalatı
· Generis GmbH (Almanya), GS 1500, Kum döküm kalıbı inşası
· Formus Inc. (ABD) Kum tanelerini erimiş balmumu püskürterek yapıştırma
· Buss Müller Tech. GmbH (Almanya), 3D colour printer 

Bölüm 2. Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre En Uygun Sistemin Belirlenmesi

1 yorum:

  1. Güzel yazı olmuş elinize sağlık. Aşağıda da sizinki kadar bilgilendirici bir yazı var. Umarım faydalı olur.

    http://tulga.com.tr/blog/yeni-baslayanlar-icin-3d-prototipleme/

    YanıtlaSil